Ενημέρωση - Πρόσκληση

Ενημερώστε, προσκαλέστε και εγγράψτε Επιχειρήσεις που συνεργάζεστε σε μία από τις λύσεις του SupFolio.

Παραμετροποίηση - Λειτουργία

Παραμετροποιήστε τον λογαριασμό του πελάτη σας, καταχωρήστε Προϊόντα και θέστε τον σε λειτουργία με ευκολία.

Ζητήστε τη Πληρωμή σας

Αιτηθείτε τη σύνδεση της Επιχείρησης που Υποστηρίξατε με τον Λογαριασμό σας και ζητήστε τη πληρωμή για τις υπηρεσίες σας.